POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA – dedykowana COVID-19

Pożyczka Płynnościowa

Informujemy, że nabór wniosków został zakończony z uwagi na wyczerpanie środków.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego jest Pośrednikiem Finansowym, u którego można składać wnioski o Pożyczkę Płynnościową.

Złóż wniosek!

Parametry pożyczki

 • Kwota pożyczki do: 300 000,00 zł
 • Kwota pożyczki dla wnioskodawców z Obszaru preferencji: do 3 000 000,00 zł
 • Wypłata jednorazowa lub w transzach 
 • Okres spłaty do 60 miesięcy
 • Raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące 
 • Możliwość uzyskania do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału 
 • Możliwość uzyskania do 6 miesięcy „wakacji” w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych
 • Możliwość wydłużenia okresu spłaty pożyczki o okres karencji/wakacji 
 • Możliwość uzyskania oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe: 0%
 • Brak opłat i prowizji
 • Zabezpieczenie: weksel własny in blanco (obligatoryjnie) + pozostałe zabezpieczenia stosowane przez Pośrednika Finansowego

Przeznaczenie pożyczki

Środki pożyczki udzielonej MŚP spoza Obszaru preferencji mogą zostać przeznaczone na pokrycie:
a) Stałych wydatków o charakterze cyklicznym, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ponoszonych przez MŚP najczęściej w jednakowych odstępach czasu (np. co 1, 2 lub 3 miesiące) oraz
b) do 30 % kwoty pożyczki na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wydatki mogą dotyczyć okresu nie dłuższego niż 6 (sześć) kolejnych miesięcy, a także mogą obejmować Stałe wydatki zaległe na dzień składania wniosku o udzielenie Pożyczki płynnościowej lub podpisania Umowy Pożyczki Płynnościowej, dla których dzień wystawienia dokumentu księgowego lub równoważnego jest datowany po dniu 01.01.2020 r.

Środki pożyczki udzielonej MŚP w ramach Obszaru preferencji, mogą zostać przeznaczone na pokrycie:
a) Stałych wydatków o charakterze cyklicznym, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ponoszonych przez MŚP najczęściej w jednakowych odstępach czasu (np. co 1, 2 lub 3 miesiące)
b) do 30 % kwoty pożyczki na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wydatki mogą dotyczyć okresu nie dłuższego niż 6 (sześć) kolejnych miesięcy, powstałych po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki (tj. dla których dzień wystawienia dokumentu księgowego lub równoważnego jest datowany po dniu złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki). Dopuszcza się refinansowanie wydatków powstałych i opłaconych po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, a przed wypłatą 1. transzy

Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.), z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19):

 • nie mniej niż o 20 %, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu roku 2020 w porównaniu do łącznych przychodów w ciągu roku 2019

lub

 • nie mniej niż o 20%, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych przychodów dowolnych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych (nie wcześniejszych niż z roku 2019).

Dodatkowo obligatoryjnym elementem potwierdzenia wpływu pandemii COVID-19 na MŚP jest przedstawienie we wniosku o udzielenie pożyczki argumentów potwierdzających, że ww. spadek przychodów bezpośrednio powiązany jest z wpływem sytuacji społeczno-gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 na przedsiębiorstwo MŚP, co podlega badaniu przez Pośrednika Finansowego.

Pożyczka wyłącznie dla przedsiębiorstw działających przed 1 stycznia 2020 r.

Obszar preferencji

Wparcie branż istotnych dla Dolnego Śląska szczególnie narażonych na negatywne skutki wywołane epidemią COVID-19, m.in.:

a) Zakwaterowanie,

b) Działalność usługowa związana z wyżywieniem,

c) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,

d) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.), z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzące działalność gospodarczą, np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa, wpisane do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS, których przeważającym przedmiotem działalności przed 01.01.2020 rokiem oraz w dniu złożenia wniosku o pożyczkę jest działalność odpowiadająca przynajmniej jednej  z PKD wymienionych w §2 pkt 15) Regulaminu udzielania Pożyczek Płynnościowych.

Formularz usługi

Brak formualrzy.

Komunikaty

Brak komunikatów

Dokumenty obowiązujące

Brak dokumentów obowiązujących

Dokumenty PDF

Brak dokumentów

Dokumenty nieobowiązujące

Brak dokumentów nieobowiązujących

Pożyczki

REGULAMIN UDZIELANIA POZYCZEK PLYNNOSCIOWYCH_2.0 – od 25.02.2022 Pobierz
Wniosek o udzielenie pożyczki – obowiązuje od 16.08.2021 Pobierz
Oświadczenie MŚP – 25.05.2020 r. Pobierz
Oświadczenie MŚP załącznik 1 – 25.05.2020 r. Pobierz
Oświadczenie MŚP załącznik 2 – 25.05.2020 r. Pobierz
Oświadczenie MŚP załącznik 3 – 25.05.2020 r. Pobierz
Oświadczenie majątkowe – 16.08.2021 Pobierz
Plan finansowy – pełna księgowość Pobierz
Plan finansowy – uproszczona księgowość Pobierz
Upoważnienie BIG_- przedsiębiorca Pobierz
Upoważnienie BIG_- konsument Pobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach Pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – 25.05.2020 r. Pobierz
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – 25.05.2020 r. Pobierz
Dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia pożyczki- lista Pobierz
Formularz rozliczenia pożyczki Pobierz
 1. Najszybszą formą złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki Płynnościowej jest przesłanie wypełnionego wniosku oraz wszystkich wymaganych załączników drogą elektroniczną na adres: pozyczki@warr.pl w postaci skanów podpisanych przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy. Prosimy, aby w temacie maila znalazł się dopisek: Wniosek – Pożyczka Płynnościowa.

Prosimy o kompletowanie skanowanych dokumentów, gdyż muszą zostać dostarczone do WARR S.A. w oryginale przed podpisaniem Umowy pożyczki.

 1. Wypełnione wnioski oraz wymagane załączniki można dostarczyć także w wersji papierowej do biura WARR SA: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław (budynek Business House, II piętro).

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Wniosek – Pożyczka Płynnościowa. Na kopercie proszę o wpisanie pełnej nazwy Wnioskodawcy. Koperty prosimy adresować na Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

PAWILON A

 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)

PAWILON B

 • AMAR Agencja Celna i Transportowa

 • AUTOMANIA SERWIS

 • DORPOL

 • FERNO B&T

 • ILTEX

 • JAS FBG

 • PERFECTWALL

PAWILON 1

 • BAUSERWIS

 • CENTRUM SZERMACH

 • DTA

 • MISTYK

 • MOWANO

 • INSAD

PAWILON 2

 • BOKARO Szeligowscy

PAWILON 3

 • AKWAPLANTA

 • BAZA

 • DELTA

 • EWPOL

 • HYDROGARDEN Polska

 • PARTEX

 • ZYGMUNT DOLECKI

PAWILON 4

 • ARTIFEX

 • ASPEN

 • GLAZUREX

 • PARTEX

 • P.K. SERWIS

 • RADOSNE PEŁCZYCE

 • WZORCOWNIA HOME

 • WZORCOWNIA STORE

PAWILON 5

 • SAINT GOBAIN Polska

PAWILON 6

 • ARPAPOL

 • CER-POINT

 • P.K. SERWIS

 • SIG

PAWILON 7

 • BAUDOM

 • SELLFLEX

 • FIXIT POLSKA

 • JETA

 • PROKAD

 • TRANSPORT AGE COMPANY

PAWILON 8

 • EKODYNAMIC Okna

 • DYKA, INTUIT

PAWILON 11

 • ADMARBUD

 • BAIK - INSTAL

 • BLOOMART

 • BUSHI

 • CDC GROUP

 • DIL

 • ELEKTRO-HURT

 • EXPERT PLUS

 • FERRARA POLAND

 • MARSI

 • MELLOW POLSKA

 • MITAX CONSULTING

 • MOTOLUX

 • POCZESANE

 • PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

 • TASA

 • TGE

 • TM BUILDING

 • VINYLOWNIA

 • ZWOLSKA

1.

 • BAR KOCIOŁEK

2.

 • CENTRUM AUT JAPOŃSKICH

3.

 • DOBRE AUTO (MACHPOL)

4.

 • PRO-ENERGY

5.

 • EKO SYLWIA

6.

 • UTM.EXPERT

7.

 • INTRA

8.

 • INWASH

10.

 • JW. JAN WINIARCZYK

11.

 • KRÓLEWSKI KAMIEŃ

12.

 • CAR MASTER

13.

 • NOVA

14.

 • STEIN POL

15.

 • RAMIRENT

16.

 • RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany

18.

 • TANELLIS

19.

 • UBF TERLECKA

20.

 • WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW

21.

 • ZIM UBEZPIECZENIA

PAWILON A
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)
PAWILON B
- AMAR Agencja Celna i Transportowa
- AUTOMANIA SERWIS
- DORPOL
- FERNO B&T
- ILTEX
- JAS FBG
- PERFECTWALL
PAWILON 1
- BAUSERWIS
- CENTRUM SZERMACH
- DTA
- MISTYK
- MOWANO
- INSAD
PAWILON 2
- BOKARO Szeligowscy
PAWILON 3
- AKWAPLANTA
- BAZA
- DELTA
- EWPOL
- HYDROGARDEN Polska
- PARTEX
- ZYGMUNT DOLECKI
PAWILON 4
- ARTIFEX
- ASPEN
- GLAZUREX
- PARTEX
- P.K. SERWIS
- RADOSNE PEŁCZYCE
- WZORCOWNIA HOME
- WZORCOWNIA STORE
PAWILON 5
- SAINT GOBAIN Polska
PAWILON 6
- ARPAPOL
- CER-POINT
- P.K. SERWIS
- SIG
PAWILON 7
- BAUDOM
- SELLFLEX
- FIXIT POLSKA
- JETA
- PROKAD
- TRANSPORT AGE COMPANY
PAWILON 8
- EKODYNAMIC Okna
+ DYKA, INTUIT
PAWILON 11
- ADMARBUD
- BAIK - INSTAL
- BLOOMART
- BUSHI
- CDC GROUP
- DIL
- ELEKTRO-HURT
- EXPERT PLUS
- FERRARA POLAND
- MARSI
- MELLOW POLSKA
- MITAX CONSULTING
- MOTOLUX
- POCZESANE
- PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS
- TASA
- TGE
- TM BUILDING
- VINYLOWNIA
- ZWOLSKA
1
- BAR KOCIOŁEK
2
- CENTRUM AUT JAPOŃSKICH
3
- DOBRE AUTO (MACHPOL)
4
- PRO-ENERGY
5
- EKO SYLWIA
6
- UTM.EXPERT
7
- INTRA
8
- INWASH
10
- JW. JAN WINIARCZYK
11
- KRÓLEWSKI KAMIEŃ
12
- CAR MASTER
13
- NOVA
14
- STEIN POL
15
- RAMIRENT
16
- RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany
18
- TANELLIS
19
- UBF TERLECKA
20
- WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW
21
- ZIM UBEZPIECZENIA
22
- POMOCSZYBKA
23
- RAMIRENT
24
- IDEAL
25
- PINUS
26
- WROCEK TRAVEL
27
- INNOWACJE
28
- MARSZAŁEK AUTO KLUCZE
29
- SWOKI
31
- MDM ELEKTRONIC
32
- UBF TERLECKA
33
- STALJAN
34
- EUROPOLIS
35
- OXET (GASTROCOMPLEX)
36
- MAYAMI
38
- LUX EXPRESS
39
- THE GREAT
40
- ALMAG
43
- AKWILON TRANSLOGISTIK
44
- MOTOLUX
46
- BAUDER
47
- PROKAD SP. JAWNA
Dyrektor
Łukasz Koncewicz
Zastępca dyrektora
Nastazja Bielicka
Biuro Obsługi Klienta
Sara Stanek
Skip to content