POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA – dedykowana COVID-19

Pożyczka Płynnościowa

Informujemy, że nabór wniosków został zakończony z uwagi na wyczerpanie środków.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego jest Pośrednikiem Finansowym, u którego można składać wnioski o Pożyczkę Płynnościową.

Złóż wniosek!

Parametry pożyczki

 • Kwota pożyczki do: 300 000,00 zł
 • Kwota pożyczki dla wnioskodawców z Obszaru preferencji: do 3 000 000,00 zł
 • Wypłata jednorazowa lub w transzach 
 • Okres spłaty do 60 miesięcy
 • Raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące 
 • Możliwość uzyskania do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału 
 • Możliwość uzyskania do 6 miesięcy „wakacji” w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych
 • Możliwość wydłużenia okresu spłaty pożyczki o okres karencji/wakacji 
 • Możliwość uzyskania oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe: 0%
 • Brak opłat i prowizji
 • Zabezpieczenie: weksel własny in blanco (obligatoryjnie) + pozostałe zabezpieczenia stosowane przez Pośrednika Finansowego

Przeznaczenie pożyczki

Środki pożyczki udzielonej MŚP spoza Obszaru preferencji mogą zostać przeznaczone na pokrycie:
a) Stałych wydatków o charakterze cyklicznym, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ponoszonych przez MŚP najczęściej w jednakowych odstępach czasu (np. co 1, 2 lub 3 miesiące) oraz
b) do 30 % kwoty pożyczki na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wydatki mogą dotyczyć okresu nie dłuższego niż 6 (sześć) kolejnych miesięcy, a także mogą obejmować Stałe wydatki zaległe na dzień składania wniosku o udzielenie Pożyczki płynnościowej lub podpisania Umowy Pożyczki Płynnościowej, dla których dzień wystawienia dokumentu księgowego lub równoważnego jest datowany po dniu 01.01.2020 r.

Środki pożyczki udzielonej MŚP w ramach Obszaru preferencji, mogą zostać przeznaczone na pokrycie:
a) Stałych wydatków o charakterze cyklicznym, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ponoszonych przez MŚP najczęściej w jednakowych odstępach czasu (np. co 1, 2 lub 3 miesiące)
b) do 30 % kwoty pożyczki na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wydatki mogą dotyczyć okresu nie dłuższego niż 6 (sześć) kolejnych miesięcy, powstałych po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki (tj. dla których dzień wystawienia dokumentu księgowego lub równoważnego jest datowany po dniu złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki). Dopuszcza się refinansowanie wydatków powstałych i opłaconych po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, a przed wypłatą 1. transzy

Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.), z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19):

 • nie mniej niż o 20 %, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu roku 2020 w porównaniu do łącznych przychodów w ciągu roku 2019

lub

 • nie mniej niż o 20%, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych przychodów dowolnych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych (nie wcześniejszych niż z roku 2019).

Dodatkowo obligatoryjnym elementem potwierdzenia wpływu pandemii COVID-19 na MŚP jest przedstawienie we wniosku o udzielenie pożyczki argumentów potwierdzających, że ww. spadek przychodów bezpośrednio powiązany jest z wpływem sytuacji społeczno-gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 na przedsiębiorstwo MŚP, co podlega badaniu przez Pośrednika Finansowego.

Pożyczka wyłącznie dla przedsiębiorstw działających przed 1 stycznia 2020 r.

Obszar preferencji

Wparcie branż istotnych dla Dolnego Śląska szczególnie narażonych na negatywne skutki wywołane epidemią COVID-19, m.in.:

a) Zakwaterowanie,

b) Działalność usługowa związana z wyżywieniem,

c) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,

d) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.), z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzące działalność gospodarczą, np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa, wpisane do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS, których przeważającym przedmiotem działalności przed 01.01.2020 rokiem oraz w dniu złożenia wniosku o pożyczkę jest działalność odpowiadająca przynajmniej jednej  z PKD wymienionych w §2 pkt 15) Regulaminu udzielania Pożyczek Płynnościowych.

Komunikaty

Brak komunikatów

Dokumenty obowiązujące

Brak dokumentów obowiązujących

Dokumenty PDF

Brak dokumentów

Dokumenty nieobowiązujące

Brak dokumentów nieobowiązujących

Pożyczki

REGULAMIN UDZIELANIA POZYCZEK PLYNNOSCIOWYCH_2.0 – od 25.02.2022 Pobierz
Wniosek o udzielenie pożyczki – obowiązuje od 16.08.2021 Pobierz
Oświadczenie MŚP – 25.05.2020 r. Pobierz
Oświadczenie MŚP załącznik 1 – 25.05.2020 r. Pobierz
Oświadczenie MŚP załącznik 2 – 25.05.2020 r. Pobierz
Oświadczenie MŚP załącznik 3 – 25.05.2020 r. Pobierz
Oświadczenie majątkowe – 16.08.2021 Pobierz
Plan finansowy – pełna księgowość Pobierz
Plan finansowy – uproszczona księgowość Pobierz
Upoważnienie BIG_- przedsiębiorca Pobierz
Upoważnienie BIG_- konsument Pobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach Pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – 25.05.2020 r. Pobierz
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – 25.05.2020 r. Pobierz
Dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia pożyczki- lista Pobierz
Formularz rozliczenia pożyczki Pobierz
 1. Najszybszą formą złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki Płynnościowej jest przesłanie wypełnionego wniosku oraz wszystkich wymaganych załączników drogą elektroniczną na adres: pozyczki@warr.pl w postaci skanów podpisanych przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy. Prosimy, aby w temacie maila znalazł się dopisek: Wniosek – Pożyczka Płynnościowa.

Prosimy o kompletowanie skanowanych dokumentów, gdyż muszą zostać dostarczone do WARR S.A. w oryginale przed podpisaniem Umowy pożyczki.

 1. Wypełnione wnioski oraz wymagane załączniki można dostarczyć także w wersji papierowej do biura WARR SA: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław (budynek Business House, II piętro).

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Wniosek – Pożyczka Płynnościowa. Na kopercie proszę o wpisanie pełnej nazwy Wnioskodawcy. Koperty prosimy adresować na Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

PAWILON A

 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)

PAWILON B

 • AMAR Agencja Celna i Transportowa

 • AUTOMANIA SERWIS

 • DORPOL

 • FERNO B&T

 • ILTEX

 • JAS FBG

 • PERFECTWALL

PAWILON 1

 • BAUSERWIS

 • CENTRUM SZERMACH

 • DTA

 • MISTYK

 • MOWANO

 • INSAD

PAWILON 2

 • BOKARO Szeligowscy

PAWILON 3

 • AKWAPLANTA

 • BAZA

 • DELTA

 • EWPOL

 • HYDROGARDEN Polska

 • PARTEX

 • ZYGMUNT DOLECKI

PAWILON 4

 • ARTIFEX

 • ASPEN

 • GLAZUREX

 • PARTEX

 • P.K. SERWIS

 • RADOSNE PEŁCZYCE

 • WZORCOWNIA HOME

 • WZORCOWNIA STORE

PAWILON 5

 • SAINT GOBAIN Polska

PAWILON 6

 • ARPAPOL

 • CER-POINT

 • P.K. SERWIS

 • SIG

PAWILON 7

 • BAUDOM

 • SELLFLEX

 • FIXIT POLSKA

 • JETA

 • PROKAD

 • TRANSPORT AGE COMPANY

PAWILON 8

 • EKODYNAMIC Okna

 • DYKA, INTUIT

PAWILON 11

 • ADMARBUD

 • BAIK - INSTAL

 • BLOOMART

 • BUSHI

 • CDC GROUP

 • DIL

 • ELEKTRO-HURT

 • EXPERT PLUS

 • FERRARA POLAND

 • MARSI

 • MELLOW POLSKA

 • MITAX CONSULTING

 • MOTOLUX

 • POCZESANE

 • PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

 • TASA

 • TGE

 • TM BUILDING

 • VINYLOWNIA

 • ZWOLSKA

1.

 • BAR KOCIOŁEK

2.

 • CENTRUM AUT JAPOŃSKICH

3.

 • DOBRE AUTO (MACHPOL)

4.

 • PRO-ENERGY

5.

 • EKO SYLWIA

6.

 • UTM.EXPERT

7.

 • INTRA

8.

 • INWASH

10.

 • JW. JAN WINIARCZYK

11.

 • KRÓLEWSKI KAMIEŃ

12.

 • CAR MASTER

13.

 • NOVA

14.

 • STEIN POL

15.

 • RAMIRENT

16.

 • RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany

18.

 • TANELLIS

19.

 • UBF TERLECKA

20.

 • WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW

21.

 • ZIM UBEZPIECZENIA

PAWILON A
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)
PAWILON B
- AMAR Agencja Celna i Transportowa
- AUTOMANIA SERWIS
- DORPOL
- FERNO B&T
- ILTEX
- JAS FBG
- PERFECTWALL
PAWILON 1
- BAUSERWIS
- CENTRUM SZERMACH
- DTA
- MISTYK
- MOWANO
- INSAD
PAWILON 2
- BOKARO Szeligowscy
PAWILON 3
- AKWAPLANTA
- BAZA
- DELTA
- EWPOL
- HYDROGARDEN Polska
- PARTEX
- ZYGMUNT DOLECKI
PAWILON 4
- ARTIFEX
- ASPEN
- GLAZUREX
- PARTEX
- P.K. SERWIS
- RADOSNE PEŁCZYCE
- WZORCOWNIA HOME
- WZORCOWNIA STORE
PAWILON 5
- SAINT GOBAIN Polska
PAWILON 6
- ARPAPOL
- CER-POINT
- P.K. SERWIS
- SIG
PAWILON 7
- BAUDOM
- SELLFLEX
- FIXIT POLSKA
- JETA
- PROKAD
- TRANSPORT AGE COMPANY
PAWILON 8
- EKODYNAMIC Okna
+ DYKA, INTUIT
PAWILON 11
- ADMARBUD
- BAIK - INSTAL
- BLOOMART
- BUSHI
- CDC GROUP
- DIL
- ELEKTRO-HURT
- EXPERT PLUS
- FERRARA POLAND
- MARSI
- MELLOW POLSKA
- MITAX CONSULTING
- MOTOLUX
- POCZESANE
- PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS
- TASA
- TGE
- TM BUILDING
- VINYLOWNIA
- ZWOLSKA
1
- BAR KOCIOŁEK
2
- CENTRUM AUT JAPOŃSKICH
3
- DOBRE AUTO (MACHPOL)
4
- PRO-ENERGY
5
- EKO SYLWIA
6
- UTM.EXPERT
7
- INTRA
8
- INWASH
10
- JW. JAN WINIARCZYK
11
- KRÓLEWSKI KAMIEŃ
12
- CAR MASTER
13
- NOVA
14
- STEIN POL
15
- RAMIRENT
16
- RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany
18
- TANELLIS
19
- UBF TERLECKA
20
- WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW
21
- ZIM UBEZPIECZENIA
22
- POMOCSZYBKA
23
- RAMIRENT
24
- IDEAL
25
- PINUS
26
- WROCEK TRAVEL
27
- INNOWACJE
28
- MARSZAŁEK AUTO KLUCZE
29
- SWOKI
31
- MDM ELEKTRONIC
32
- UBF TERLECKA
33
- STALJAN
34
- EUROPOLIS
35
- OXET (GASTROCOMPLEX)
36
- MAYAMI
38
- LUX EXPRESS
39
- THE GREAT
40
- ALMAG
43
- AKWILON TRANSLOGISTIK
44
- MOTOLUX
46
- BAUDER
47
- PROKAD SP. JAWNA
Dyrektor
Łukasz Koncewicz
Zastępca dyrektora
Nastazja Bielicka
Biuro Obsługi Klienta
Sara Stanek
Skip to content