Kontrast    /    BW        

Druga Regionalna Pożyczka Obrotowa (2RPO)


Strona główna > Druga Regionalna Pożyczka Obrotowa (2RPO)

Druga Regionalna Pożyczka Obrotowa (2RPO)

Kwota pożyczki  do 300 000,00 zł, oprocentowanie od 8,22%prowizja 0%brak dodatkowych opłat

Uwaga: stałe oprocentowanie w wysokości 0,1% dla MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o pożyczki dofinansowane ze środków pochodzących  z wkładu wniesionego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 do instrumentu inżynierii finansowej, zwrócone i pozostałe po wykonaniu umowy „Dolnośląski Fundusz Powierniczy” i przekazane przez Województwo Dolnośląskie Organizatorowi Przetargu – Dolnośląskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą we  Wrocławiu.

Wartość projektu w ramach Pakietu pożyczek finansowanych z wkładu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. tj. Drugiej Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej, Drugiej Regionalnej Pożyczki Hipotecznej, 2 Regionalnej Pożyczki Obrotowej wynosi  12 mln złotych.


Przeznaczenie pożyczki 

Wydatki bieżące, z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne.

Dla kogo

MŚP z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego w wybranych gminach z kategorii tzw. „Białych Plam” (wg załączonej poniżej listy)  lub prowadzących działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa na terenie województwa dolnośląskiego w wybranych gminach z kategorii tzw. „Białych Plam”, wpisanych do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorstw KRS (brak minimalnego okresu działania firmy).

Oprocentowanie

Od 8,22%  – zmienne, na warunkach rynkowych, ustalonych po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zobowiązania, wg stopy referencyjnej ustalonej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej (dla start-upów, działających krócej niż 24 miesiące – od 11,62%).

UWAGA!

0,1% – stałe – w przypadku MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 mającymi wpływ na ich płynność finansową.

Kwota pożyczki

do 300 000,00 zł

Okres spłaty  

do 36 miesięcy  

Karencja

Brak


UWAGA!

W przypadku MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 mającymi wpływ na ich płynność finansową pożyczka z opcją 3 miesięcy zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych lub 6 miesięcy zawieszenia spłaty rat kapitałowych z możliwością wydłużenia okresu spłaty odpowiednio do 39 lub 42 miesięcy.

Zabezpieczenia 

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

  • poręczenie wekslowe osoby fizycznej (zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenta) lub prawnej,
  • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
  • zastaw rejestrowy/przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
  • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
  • przelew wierzytelności,
  • inne zaakceptowane przez WARR

Brak dodatkowych opłat i prowizji!

Ograniczenia w finansowaniu

2RPO nie może być przeznaczona na:

  • spłaty zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych,
  • finansowania celów nie związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą przez MŚP,
  • refinansowanie oraz bieżącą obsługę pożyczek zaciągniętych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020,
  • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

Jeden MŚP może posiadać tylko jedną aktywną pożyczkę danego rodzaju udzieloną z Funduszu DFR i Środków. Pożyczka 2RPO nie zostanie udzielona przedsiębiorcy, który złożył już wniosek o taką pożyczkę u innego Pośrednika Finansowego dysponującego środkami przekazanymi na podstawie umowy o pośrednictwo zawartej w wyniku postępowania przetargowego, w którym zamawiającym był DFR.

Skip to content